Assessment of gas production and electrochemical factors for fracturing flow-back fluid treatment in Guangyuan oilfield
Yang Liu, Wu Chen, Shanhui Zhang, Dongpo Shi, Mijia Zhu
Environmental Engineering Research. 2019;24(3):521-528.   Published online 2018 Nov 16     DOI: https://doi.org/10.4491/eer.2018.073
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Research on Test and Logging Data Quality Classification for Gas–Water Identification
Zehou Xiang, Kesai Li, Hucheng Deng, Yan Liu, Jianhua He, Xiaoju Zhang, Xianhong He
Energies.2021; 14(21): 6991.     CrossRef
Process conditions of gas production in the electrochemical treatment of fracturing flowback fluid process based on support vector machine method
Shuxia Wei, Yang Liu, Wu Chen, Xiaofei Zhang, Mijia Zhu
Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and.2020; : 1.     CrossRef