A combined approach to evaluate activity and structure of soil microbial community in long-term heavy metals contaminated soils
Tianqi Wang, Zhimin Yuan, Jun Yao
Environmental Engineering Research. 2018;23(1):62-69.   Published online 2017 Aug 28     DOI: https://doi.org/10.4491/eer.2017.063
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Impacts of typical engineering nanomaterials on the response of rhizobacteria communities and rice (Oryza sativa L.) growths in waterlogged antimony-contaminated soils
Weicheng Cao, Jilai Gong, Guangming Zeng, Meng Qin, Lei Qin, Yiqiu Zhang, Siyuan Fang, Juan Li, Siqun Tang, Zengping Chen
Journal of Hazardous Materials.2022; 430: 128385.     CrossRef
Effects of Heavy Metals/Metalloids and Soil Properties on Microbial Communities in Farmland in the Vicinity of a Metals Smelter
Xuewu Hu, Jianlei Wang, Ying Lv, Xingyu Liu, Juan Zhong, Xinglan Cui, Mingjiang Zhang, Daozhi Ma, Xiao Yan, Xuezhe Zhu
Frontiers in Microbiology.2021;[Epub]     CrossRef
Degradation of petroleum hydrocarbons in unsaturated soil and effects on subsequent biodegradation by potassium permanganate
Rishikesh Bajagain, Prakash Gautam, Seung-Woo Jeong
Environmental Geochemistry and Health.2020; 42(6): 1705.     CrossRef
Seasonal variations in arsenic mobility and bacterial diversity: The case study of Huangshui Creek, Shimen Realgar Mine, Hunan Province, China
Wenxu Li, Jing Liu, Karen A. Hudson-Edwards
Science of The Total Environment.2020; 749: 142353.     CrossRef
Effects of soil properties, heavy metals, and PBDEs on microbial community of e-waste contaminated soil
Zhineng Wu, Guanghai Gao, Yingying Wang
Ecotoxicology and Environmental Safety.2019; 180: 705.     CrossRef
Significant Impacts of Both Total Amount and Availability of Heavy Metals on the Functions and Assembly of Soil Microbial Communities in Different Land Use Patterns
Zhen Zhen, Sibo Wang, Shuwen Luo, Lei Ren, Yanqiu Liang, Rongchao Yang, Yongtao Li, Yueqin Zhang, Songqiang Deng, Lina Zou, Zhong Lin, Dayi Zhang
Frontiers in Microbiology.2019;[Epub]     CrossRef
Ecological risk assessment of toxic organic pollutant and heavy metals in water and sediment from a landscape lake in Tianjin City, China
Ying Zhang, Yuanyuan Liu, Zhiguang Niu, Shaopei Jin
Environmental Science and Pollution Research.2017; 24(13): 12301.     CrossRef