Tertiary denitrification of the secondary effluent in biofilters packed with composite carriers under different carbon to nitrogen ratios
Yunhong Shi, Nan Wei, Guangxue Wu
Environmental Engineering Research. 2016;21(3):311-317.   Published online 2016 Jun 2     DOI: https://doi.org/10.4491/eer.2015.134
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The mechanisms of conventional pollutants adsorption by modified granular steel slag
Shaona Wang, Sijian Yao, Kang Du, Rongfang Yuan, Huilun Chen, Fei Wang, Beihai Zhou
Environmental Engineering Research.2020;[Epub]     CrossRef
Novel two stage partial denitrification (PD)-Anammox process for tertiary nitrogen removal from low carbon/nitrogen (C/N) municipal sewage
Shenbin Cao, Rui Du, Yongzhen Peng, Baikun Li, Shuying Wang
Chemical Engineering Journal.2019; 362: 107.     CrossRef
Removal Characteristics of Dissolved Organic Nitrogen and Its Bioavailable Portion in a Postdenitrifying Biofilter: Effect of the C/N Ratio
Haidong Hu, Kewei Liao, Jinju Geng, Ke Xu, Hui Huang, Jinfeng Wang, Hongqiang Ren
Environmental Science & Technology.2018; 52(2): 757.     CrossRef