Heterogeneous catalytic ozonation for highly efficient mineralization of phenol with La-modified Ce/γ-Al2O3
Qijie Liu, Erhao Gao, Jing Li, Jiali Zhu, Sheng Feng, Zuliang Wu, Shuiliang Yao
Environmental Engineering Research. 2023;28(6):220743  Published online 2023 Feb 16     DOI: https://doi.org/10.4491/eer.2022.743
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Comparison of Ti/PbO2 electrode and Ti/RuO2-IrO2 electrode on their electrochemical performance
Naichuan Yu, Hanfei Cao, Xintong Hong, Xianhe Mao, Tongzhen Li, Hao Yuan, Jingnan Li, Fuchen Luo, Mingyu Li
Journal of Solid State Electrochemistry.2023;[Epub]     CrossRef