Amino-modified Mg-MOF-74: Synthesis, characterization and CO2 adsorption performance
Xiaoying Lin, Weipeng Zeng, Minyi Liu, Qinhua Zhong, Ting Su, Linzhu Gong, Yamin Liu
Environmental Engineering Research. 2023;28(1):210569  Published online 2022 Feb 9     DOI: https://doi.org/10.4491/eer.2021.569
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Amino-modified mesoporous carbon material for CO2 adsorption in tunnel engineering: materials characterization and application prospects
Peinan Li, Yujie Zhu, Jun Wu, Yixin Zhai, Xiaoyong Kou, Xi Jiang
Case Studies in Construction Materials.2024; 20: e02940.     CrossRef
Metal organic framework (MOF): Synthesis and fabrication for the application of electrochemical sensing
Ricky Lalawmpuia, Melody Lalhruaitluangi, Lalhmunsiama, Diwakar Tiwari
Environmental Engineering Research.2024; 29(5): 230636.     CrossRef