Novel and highly efficient functionalized bentonite for elimination of Cu2+ and Cd2+ from aqueous wastes
Ralte Malsawmdawngzela, Lalhmunsiama , Diwakar Tiwari
Environmental Engineering Research. 2022;27(6):210355  Published online 2021 Dec 6     DOI: https://doi.org/10.4491/eer.2021.355
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Adsorption of copper on iminodisuccinic acid modified attapulgite: characterization and mechanism
Qiuzi Zhu, Jianzhong Zhu, Meng Su, Liang Liu, Cunshi Wang, Dongliang Ji, Wangjun Bai, Wentao Shen
Environmental Engineering Research.2022; 28(4): 220343.     CrossRef