Feature analysis on air quality in the main urban area of Nanchong City in 2015–2018
Xiong Lei, Qing Zheng, Yifan Qian, Jian Hu, Danyu Li, Ping Zhang, Xu Yuan, Qiumei Quan, Yunxiang Li
Environmental Engineering Research. 2022;27(3):210006  Published online 2021 Apr 27     DOI: https://doi.org/10.4491/eer.2021.006
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Influences of magnetic field on the removal of submicron particles in electrostatic cyclone at different temperatures
Jianping Zhang, Xiaolei Lu, Dawen Zhao, Pengju Zhang, Jun Hu, Zhiwei Zhang, Baodong Ren
Environmental Engineering Research.2022; 28(4): 220372.     CrossRef