Recent advances in heighten sulfur resistance of SCR catalysts: A review
Ling Zhao, Yu Zhang, Mengdi Kang
Environmental Engineering Research. 2022;27(1):200642  Published online 2021 Jan 2     DOI: https://doi.org/10.4491/eer.2020.642
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The impact of catalyst structure and morphology on the catalytic performance in NH3-SCR reaction: A review
Mengyan Zhang, Zhenzhen Guan, Yuheng Qiao, Shifeng Zhou, Gan Chen, Ruitang Guo, Weiguo Pan, Jiang Wu, Fangqin Li, Jianxing Ren
Fuel.2024; 361: 130541.     CrossRef
Strategy and Technical Progress of Recycling of Spent Vanadium–Titanium-Based Selective Catalytic Reduction Catalysts
Jianying Zhao, Xiaoguang Zhang, Feihua Yang, Yonghong Ai, Yousheng Chen, Dean Pan
ACS Omega.2024;[Epub]     CrossRef
Recent advances in improving SO2 resistance of Ce-based catalysts for NH3-SCR: Mechanisms and strategies
Jiayao Song, Xin Sun, Guomeng Zhang, Siyuan Cheng, Yichao Xu, Ye Jiang
Molecular Catalysis.2024; 564: 114347.     CrossRef
Flue gas to urea: A path of flue gas resourceful utilization through electrocatalysis
Zhuocheng Shi, Jie Chen, Kejian Li, Yangyang Liu, Yun Tang, Liwu Zhang
Chemical Engineering Journal.2023; 461: 141933.     CrossRef
How hydroxyapatite governs surface Cu(II) and Fe(III) structuring: Effects in the N2O decomposition under highly oxidant atmosphere
Melissa Greta Galloni, Sebastiano Campisi, Antonella Gervasini, Sara Morandi, Maela Manzoli
Applied Catalysis A: General.2023; 655: 119101.     CrossRef
Performance of sintering dust-modified metal oxides catalyst in SCR-NH3 technique
Dazhan Jiang, Yaru Wang, Yue Zhou, Zetong Li, Shuaipeng Li, Shubin Zhang, Shengwen Chen, Zhiguo Sun
Research on Chemical Intermediates.2023; 49(6): 2299.     CrossRef
Thermal regeneration characteristics of titanium isopropoxide-modified TiO2 for the removal of environmentally hazardous NOx in iron ore sintering process
Yoo-jin Jung, Beom-Sik Kim, Bora Jeong, Hong-Dae Kim, Jong Min Won, Kwangseo Cha, Jin-Sun Cha
Korean Journal of Chemical Engineering.2023; 40(4): 714.     CrossRef
Performance of an SCR Catalyst from Sintering Dust by the Hydrothermal Method and Its Water/Sulfur Resistance
Zetong Li, Shuaipeng Li, Yue Zhou, Yaru Wang, Dazhan Jiang, Zhenting Chen, Keying Zhu, Shengwen Chen, Zhiguo Sun
Energy & Fuels.2023; 37(15): 11248.     CrossRef
Effect of Ultrasound Irradiation on the Properties and Sulfur Contents of Blended Very Low-Sulfur Fuel Oil (VLSFO)
Hae-ji Ju, Soo-kyung Jeon
Journal of Marine Science and Engineering.2022; 10(7): 980.     CrossRef
Poisoning and regeneration of commercial V2O5-WO3/TiO2 selective catalytic reduction (SCR) catalyst in coal-fired power plants
Shilin Zhao, Junlin Peng, Runqi Ge, Kaibo Yang, Siyu Wu, Yuxin Qian, Tianle Xu, Junjie Gao, Yijun Chen, Zhiqiang Sun
Process Safety and Environmental Protection.2022; 168: 971.     CrossRef