The fuzzy comprehensive evaluation (FCE) and the principal component analysis (PCA) model simulation and its applications in water quality assessment of Nansi Lake Basin, China
Shiguo Xu, Yixiao Cui, Chuanxi Yang, Shujing Wei, Wenping Dong, Lihui Huang, Changqing Liu, Zongming Ren, Weiliang Wang
Environmental Engineering Research. 2021;26(2):200022  Published online 2020 May 26     DOI: https://doi.org/10.4491/eer.2020.022
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A review of partial least squares modeling (PLSM) for water quality analysis
Punit Khatri, Karunesh Kumar Gupta, Raj Kumar Gupta
Modeling Earth Systems and Environment.2021; 7(2): 703.     CrossRef
The specification of zebrafish (Danio rerio) heart electrocardiogram index characteristic responses to different types of pollutants
Linlin Qiao, Xinyu Chen, Baixiang Ren, Rama-Krishnan Poopal, Rusong Zhao, Zongming Ren
Chemosphere.2021; 267: 129199.     CrossRef
Evaluation of Aquaculture Water Quality Based on Improved Fuzzy Comprehensive Evaluation Method
Guodong You, Bin Xu, Honglin Su, Shang Zhang, Jinming Pan, Xiaoxin Hou, Jisheng Li, Runsuo Ding
Water.2021; 13(8): 1019.     CrossRef