Silica treatment technologies in reverse osmosis for industrial desalination: A review
Yong-Min Park, Kyung-Min Yeon, Chul-hwi Park
Environmental Engineering Research. 2020;25(6):819-829.   Published online 2020 Jan 3     DOI: https://doi.org/10.4491/eer.2019.353
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Synergistic inhibition effect and mechanism of polycation and polyanion on colloidal silica
Mingyue Tan, Li Fang, Bingru Zhang, Yankai Zhao, Xianqing Meng, Fengting Li
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engin.2021; 610: 125701.     CrossRef
Strategies for breaking theoretical evaporation limitation in direct solar steam generation
Xiaojiang Mu, Yufei Gu, Pengfei Wang, Anyun Wei, Yongzhi Tian, Jianhua Zhou, Yulian Chen, Jiahong Zhang, Zhiqiang Sun, Jing Liu, Lixian Sun, Sakae Tanemura, Lei Miao
Solar Energy Materials and Solar Cells.2021; 220: 110842.     CrossRef
Use of polyaminoamide dendrimers starting from different core-initial molecules for inhibition of silica scale: Experiment and theory
Yue Sun, Xiaoshuang Yin, Zhihao Chen, Wenzhong Yang, Yun Chen, Ying Liu, Yuwei Zuo, Li Li
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engin.2021; 613: 126095.     CrossRef
Water Qualities and Products Generated in Dechlorination Process Using Ultra-high Lime with Aluminum Method
Jiali Xu, Peng Chen, Chen Dou, Di Yin, GuangYuan Meng, Rui Cheng, Haifeng Liu, Lehua Zhang
Water, Air, & Soil Pollution.2021;[Epub]     CrossRef