Recycling of end-of-life LiNixCoyMnzO2 batteries for rare metals recovery
Rabia Sattar, Sadia Ilyas, Sidra Kousar, Amaila Khalid, Munazzah Sajid, Sania Iqbal Bukhari
Environmental Engineering Research. 2020;25(1):88-95.   Published online 2019 Mar 15     DOI: https://doi.org/10.4491/eer.2018.392
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Cradle-to-cradle recycling of spent NMC batteries with emphasis on novel Co2+/Ni2+ separation from HCl leached solution and synthesis of new ternary precursor
Sadia Ilyas, Rajiv Ranjan Srivastava, Hyunjung Kim
Process Safety and Environmental Protection.2023; 170: 584.     CrossRef
Selective separation of cobalt versus nickel by split-phosphinate complexation using a phosphonium-based ionic liquid
Sadia Ilyas, Rajiv Ranjan Srivastava, Hyunjung Kim
Environmental Chemistry Letters.2023; 21(2): 673.     CrossRef
Hydrometallurgical recycling of critical metals from spent Ni-Cd batteries with emphasis on the separation of Cd 2+ over Ni 2+ using D2EHPA
Pankaj Pathak, Nidhi Pandey
Geosystem Engineering.2023; 26(5): 200.     CrossRef
Comparative leaching of spent fluorescent lamp for extracting yttrium and europium: kinetics and optimization studies
Swapan Suman, Dilip K. Rajak, Ziaul Haque Ansari
Geosystem Engineering.2023; 26(5): 181.     CrossRef
Hydrometallurgical recovery of critical metals from an incinerated fly ash of municipal solid waste from western India
Yuti Desai, Rajiv Ranjan Srivastava, Vijay Kumar Srivastava, Geetanjali Kaushik, Vinay Kumar Singh
Geosystem Engineering.2023; 26(5): 208.     CrossRef
Hydrometallurgical recovery of critical metals from spent Li-ion batteries using simple leaching-precipitation techniques
Dilip Kumar Rajak, Chandan Guria, Laldeep Gope, Jahir Ahamad Jibran
Geosystem Engineering.2023; 26(5): 239.     CrossRef
One-step leaching mechanism for total elemental recovery from spent lithium-ion batteries utilizing ethylene diamine tetraacetic acid
Fanyun Su, Qi Meng, Xiangyang Zhou, Xiaojian Liu, Juan Yang, Jingjing Tang, Wan Yang, Penghui Cao, Zhenxiao Li, Hui Wang, Yayun Ma
Journal of Environmental Chemical Engineering.2023; 11(4): 110275.     CrossRef
Hydrometallurgical recycling of lithium from waste saggar: Studies on influential role of acid/alkaline additives, leaching kinetics and mechanism
Wonhong Song, Sowon Choi, Hyunjung Kim, Sadia Ilyas
Journal of Environmental Chemical Engineering.2023; 11(5): 110407.     CrossRef
Recycling and regeneration of energy storage materials from spent lithium-ion batteries (LIBs) through microwave leaching
Benjamin Raj, Manoj Kumar Sahoo, Smruti Sourav, Suddhasatwa Basu, Mamata Mohapatra
Ionics.2023; 29(10): 4365.     CrossRef
The effect of chaos circuits on the polymorphs of electrolytic manganese dioxide
Shuhui Tao, Chi Ma, Jun Du, Zuohua Liu, Changyuan Tao, Chunbiao Li
Functional Materials Letters.2023;[Epub]     CrossRef
Hydrometallurgical recycling of lithium-titanate anode batteries: Leaching kinetics and mechanisms, and life cycle impact assessment
Bhuvnesh Kumar, Rajiv Ranjan Srivastava, Smruti Prakash Barik
Minerals Engineering.2023; 202: 108289.     CrossRef
Recycling of Yttrium and Europium from Microwave-Roasted Waste Cathode Ray Tube Phosphor Powder
Rajiv Ranjan Srivastava, Sadia Ilyas, Dilip Kumar Rajak, Ji-hye Yang, Hyunjung Kim
JOM.2023;[Epub]     CrossRef
A green and efficient process for the stepwise extraction of Cu, Ni, Co, Mn, and Li from hazardous waste with a novel solvent extraction system of D2EHPA-NNPA
Qiyuan Zheng, Li Zeng, Zuoying Cao, Shengxi Wu, Qinggang Li, Mingyu Wang, Wenjuan Guan, Guiqing Zhang
Green Chemistry.2023; 25(23): 10020.     CrossRef
The synthesis and use of new amic acid extractants for the selective extraction of Cu(II),Ni(II) and Co(II) from other base metal ions in acidic medium
Claire Ineza, Brendan H. Pearce, Nusrat M. Begum, Robert Luckay
Separation Science and Technology.2022; 57(1): 13.     CrossRef
Intensive Leaching of Red Phosphor Rare Earth Metals from Waste Fluorescent Lamp: Parametric Optimization and Kinetic Studies
Sowon Choi, Sadia Ilyas, Hyunjung Kim
JOM.2022; 74(3): 1054.     CrossRef
Lithium metal recycling from spent lithium-ion batteries by cathode overcharging process
Mei-Cen Fan, John Wozny, Jue Gong, Yu-Qiong Kang, Xian-Shu Wang, Zhe-Xu Zhang, Guang-Min Zhou, Yun Zhao, Bao-Hua Li, Fei-Yu Kang
Rare Metals.2022; 41(6): 1843.     CrossRef
Transformation and migration mechanism of fluorine-containing pollutants in the pyrolysis process of spent lithium-ion battery
Hanlin Huang, Chunwei Liu, Zhi Sun
Journal of Hazardous Materials.2022; 435: 128974.     CrossRef
Solvent Extraction for Separation of 99.9% Pure Cobalt and Recovery of Li, Ni, Fe, Cu, Al from Spent LIBs
Pratima Meshram, Sami Virolainen, Abhilash Abhilash, Tuomo Sainio
Metals.2022; 12(6): 1056.     CrossRef
Co-extraction of Mn2+, Co2+, and a part of Ni2+ from sulfuric acid solution containing Li+ using the new ionic liquids
Xiaohua Jing, Zhumei Sun, Dandan Zhao, Xiaoning Tang, Wenjing Lv, Yunfeng Shi
Journal of Molecular Liquids.2022; 363: 119842.     CrossRef
Mechanochemistry-induced recycling of spent lithium-ion batteries for synergistic treatment of mixed cathode powders
Youzhou Jiang, Xiangping Chen, Shuxuan Yan, Yudie Ou, Tao Zhou
Green Chemistry.2022; 24(15): 5987.     CrossRef
Recovery of critical metals from spent Li-ion batteries: Sequential leaching, precipitation, and cobalt–nickel separation using Cyphos IL104
Sadia Ilyas, Rajiv Ranjan Srivastava, Vinay K. Singh, Ruan Chi, Hyunjung Kim
Waste Management.2022; 154: 175.     CrossRef
Environmentally Friendly Extraction and Recovery of Cobalt from Simulated Solution of Spent Ternary Lithium Batteries Using the Novel Ionic Liquids of [C8H17NH2][Cyanex 272]
Xiaohua Jing, Zhineng Wu, Dandan Zhao, Shuo Li, Feiyi Kong, Yijie Chu
ACS Sustainable Chemistry & Engineering.2021; 9(6): 2475.     CrossRef
Sequential Leaching of Strategic Metals from Exhausted LNCM-Cathode Batteries Using Oxalic and Sulfuric Acid Lixiviants
Pankaj Pathak, Vinay K. Singh, Karan Chabhadiya
JOM.2021; 73(5): 1386.     CrossRef
O2-enriched microbial activity with pH-sensitive solvo-chemical and electro-chlorination strategy to reclaim critical metals from the hazardous waste printed circuit boards
Sadia Ilyas, Rajiv Ranjan Srivastava, Hyunjung Kim
Journal of Hazardous Materials.2021; 416: 125769.     CrossRef
Strengthening Valuable Metal Recovery from Spent Lithium-Ion Batteries by Environmentally Friendly Reductive Thermal Treatment and Electrochemical Leaching
Shuya Lei, Yintao Zhang, Shaole Song, Rui Xu, Wei Sun, Shengming Xu, Yue Yang
ACS Sustainable Chemistry & Engineering.2021; 9(20): 7053.     CrossRef
Hydrometallurgical Production of Electrolytic Manganese Dioxide (EMD) from Furnace Fines
Mehmet Ali Recai Önal, Lopamudra Panda, Prasad Kopparthi, Veerendra Singh, Prakash Venkatesan, Chenna Rao Borra
Minerals.2021; 11(7): 712.     CrossRef
A novel method for carbon removal and valuable metal recovery by incorporating steam into the reduction-roasting process of spent lithium-ion batteries
Qin Peng, Xianqing Zhu, Jun Li, Qiang Liao, Yiming Lai, Liang Zhang, Qian Fu, Xun Zhu
Waste Management.2021; 134: 100.     CrossRef
A technology for recycling lithium-ion batteries promoting the circular economy: The RecycLib
M.P. dos Santos, Ivan Aritz Aldaya Garde, Carolina Magda Bassoto Ronchini, Lúcio Cardozo Filho, Guilherme Botelho Meireles de Souza, Marcelo Luís Francisco Abbade, Natal Nerímio Regone, Veeriah (Jega) Jegatheesan, José Augusto de Oliveira
Resources, Conservation and Recycling.2021; 175: 105863.     CrossRef
Significant Improvement in Dissolving Lithium-Ion Battery Cathodes Using Novel Deep Eutectic Solvents at Low Temperature
Yu Chen, Yanlong Wang, Yue Bai, Yaoting Duan, Baolong Zhang, Cong Liu, Xuanchao Sun, Minghui Feng, Tiancheng Mu
ACS Sustainable Chemistry & Engineering.2021; 9(38): 12940.     CrossRef
Selective cobalt and nickel electrodeposition for lithium-ion battery recycling through integrated electrolyte and interface control
Kwiyong Kim, Darien Raymond, Riccardo Candeago, Xiao Su
Nature Communications.2021;[Epub]     CrossRef
Extraction of nickel and cobalt from a laterite ore using the carbothermic reduction roasting-ammoniacal leaching process
Sadia Ilyas, Rajiv Ranjan Srivastava, Hyunjung Kim, Nimra Ilyas, Rabia Sattar
Separation and Purification Technology.2020; 232: 115971.     CrossRef
Lithium leaching via calcium chloride roasting from simulated pyrometallurgical slag of spent lithium ion battery
Hui Dang, Na Li, Zhidong Chang, Benfeng Wang, Yifei Zhan, Xue Wu, Wenbo Liu, Shujaat Ali, Hongda Li, Jiahui Guo, Wenjun Li, Hualei Zhou, Changyan Sun
Separation and Purification Technology.2020; 233: 116025.     CrossRef
Leaching of exhausted LNCM cathode batteries in ascorbic acid lixiviant: a green recycling approach, reaction kinetics and process mechanism
Huma Munir, Rajiv Ranjan Srivastava, Hyunjung Kim, Sadia Ilyas, Muhammad Kaleem Khosa, Basit Yameen
Journal of Chemical Technology & Biotechnology.2020; 95(8): 2286.     CrossRef
Hydrometallurgical recycling of palladium and platinum from exhausted diesel oxidation catalysts
Sadia Ilyas, Rajiv Ranjan Srivastava, Hyunjung Kim, Humma Akram Cheema
Separation and Purification Technology.2020; 248: 117029.     CrossRef
Electrochemical recovery of Ni metallic in molten salts from spent lithium-ion battery
Jinglong Liang, Jing Wang, Hui Li, Chenxiao Li, Hongyan Yan, Weigang Cao, Hongli Wang, Le Wang, Ramana G. Reddy
International Journal of Chemical Reactor Engineer.2020;[Epub]     CrossRef