Characteristics of long-range transported PM2.5 at a coastal city using the single particle aerosol mass spectrometry
Qiuliang Cai, Lei Tong, Jingjing Zhang, Jie Zheng, Mengmeng He, Jiamei Lin, Xiaoqiu Chen, Hang Xiao
Environmental Engineering Research. 2019;24(4):690-698.   Published online 2019 Jan 31     DOI: https://doi.org/10.4491/eer.2018.354
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Dust impact on concentrated solar power: A review
Kacem Zereg, Amor Gama, Mounir Aksas, Neelam Rathore, Fatiha Yettou, Narayan Lal Panwar
Environmental Engineering Research.2021; 27(6): 210345.     CrossRef
The characteristics and mixing states of PM2.5 during a winter dust storm in Ningbo of the Yangtze River Delta, China
Qiu-Liang Cai, Xiao-Rong Dai, Jian-Rong Li, Lei Tong, Yi Hui, Ming-Yang Cao, Mei Li, Hang Xiao
Science of The Total Environment.2020; 709: 136146.     CrossRef